Hilton San Diego

GC  HENSEL PHELPS

Architect   JOHN PORTMAN & ASSOCIATES

Completed  2008 in San Diego